Regulamin

REGULAMIN

Niniejsza aplikacja (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Phonak”) jest udostępniana w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym: www.phonak.com.pl

Celem Aplikacji jest umożliwienie wszystkim użytkownikom wyszukiwania i przeglądania udostępnionych informacji na temat punktów świadczących usługi w zakresie badania i protetyki słuchu (dalej: „punkty protetyczne”) dostępnych w ich najbliższej okolicy, a także pozostawienie swoich danych kontaktowych właścicielowi wybranego punktu protetycznego, aby umówić się na wizytę badania słuchu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Phonak przez jej usługobiorców, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja Phonak chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji Phonak możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji Phonak, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

1) O NAS

1. Usługodawcą Aplikacji Phonak jest spółka SONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188519; akta rejestrowe spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 1130054012, REGON: 010218040, adres poczty elektronicznej: kontaktpl@phonak.com oraz numer telefonu kontaktowego: 22/ 749 19 00, 22/749 19 07 (dalej jako: „Usługodawca”). 2. Obok Usługodawcy w Aplikacji Phonak występują również Usługobiorcy – w tym Protetycy i Pacjenci – którzy są podmiotami trzecimi, działającymi niezależnie od Usługodawcy. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Usługobiorców, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności ich danych osobowych.

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. APLIKACJA, APLIKACJA PHONAK – aplikacja webowa umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Aplikacja Phonak jest odrębną aplikacją webową, niezależną od innych usług lub rozwiązań oferowanych przez Usługodawcę.
b. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania, usług i innych elementów Konta Protetyka dostępny dla Protetyka z poziomu Konta w Aplikacji.
c. KONTO PROTETYKA – funkcjonalność Aplikacji, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Protetyka oraz informacje o prowadzonych Punktach Protetycznych.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
f. PACJENT – Usługobiorca korzystający z Aplikacji Phonak w celach prywatnych, przeglądając, wyszukując i umawiając się na wizyty w wybranych przez siebie Punktach Protetycznych.
g. PROTETYK – Usługobiorca korzystający z Aplikacji Phonak w celach związanych bezpośrednio z prowadzonym Punktem Protetycznym (tj. podmiot niebędący w tym przypadku konsumentem).
h. PUNKT PROTETYCZNY – lokal stacjonarny, w którym prowadzone są badania słuchu oraz doradztwo w zakresie wyboru właściwych urządzeń i rozwiązań z zakresu protetyki słuchu, możliwy do znalezienia przez Pacjentów w Aplikacji Phonak.
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Phonak wraz z załącznikami.
j. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji Phonak.
k. USŁUGODAWCA – spółka SONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188519; akta rejestrowe spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 1130054012, REGON: 010218040, adres poczty elektronicznej: kontaktpl@phonak.com oraz numer telefonu kontaktowego: 22/ 749 19 00, 22/749 19 07.
l. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PHONAK

1. Aplikacja Phonak została stworzona i udostępniona z myślą, aby wyjść naprzeciw potrzebom dwóch grup Użytkowników, to jest Pacjentów i Protetyków. Aplikacja udostępnia funkcjonalności, które mają na celu ułatwienie kontaktu Pacjentów (zainteresowanych usługami protetycznymi) z Protetykami (dążącymi do świadczenia swoich usług protetycznych).
2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.
3. Wymiana techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji Phonak: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej.
4. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach komunikatów, wytycznych i informacji zamieszczonych w Aplikacji, a w przypadku Protetyków – także w Dokumentacji.
5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Aplikacji Phonak za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy)

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Korzystanie z Aplikacji Phonak możliwe jest pod odrębnym, stworzonym w tym celu adresem internetowym: www.phonak.com.pl.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest jej uruchomienie na urządzeniu spełniającym wskazane w Regulaminie minimalne wymogi techniczne.
3. Korzystanie z Aplikacji Phonak możliwe jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
4. Korzystanie z Aplikacji przez Protetyków (w szczególności utworzenie Konta oraz wprowadzanie Punktów Protetycznych do Aplikacji) może również nastąpić na odrębnych warunkach ustalonych indywidualnie przez Usługodawcę z Protetykiem poza Aplikacją Phonak.
5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony internetowej Aplikacji.
6. Usługodawca zastrzega sobie w każdym momencie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika lub skorzystania przez niego z określonej funkcjonalności tej Aplikacji, gdy Użytkownik mimo wezwania do zaniechania naruszeń ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny dokonuje naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji (w szczególności poprzez naruszenie warunków licencyjnych wskazanych w pkt. 10 Regulaminu) albo w inny sposób narusza renomę Usługodawcy lub jego Aplikacji lub narusza obowiązujące przepisy prawa.
7. Zawieszenie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – w tym czasie nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. W czasie zawieszenia korzystania z Aplikacji Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Aplikację niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej zawieszenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
8. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, może wypowiedzieć Użytkownikowi niebędącemu konsumentem (w tym również Protetykowi) umowę o korzystanie z Aplikacji także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie bądź rozwiązanie w inny sposób umowy o korzystanie z Aplikacji wiąże się z usunięciem Konta Protetyka, co pociąga za sobą także usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Protetyka do Aplikacji Phonak.

5) FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA PACJENTÓW

1. W ramach Aplikacji Phonak Pacjenci mogą korzystać z poniższych funkcjonalności Aplikacji:
a. przeglądanie i wyszukiwanie Punktów Protetycznych na interaktywnej mapie, w tym jeśli dotyczy, z uwzględnieniem aktualnego położenia Pacjenta na podstawie geolokalizacji lub adresu wpisanego przez Pacjenta (w zależności od preferencji lub wyboru Pacjenta oraz ustawień jego urządzenia);
b. kontakt z Protetykiem za pomocą dedykowanego formularza, umożliwiającego umówienie się na wizytę w wybranym Punkcie Protetycznym.
2. Pacjenci korzystający z formularza kontaktowego w Aplikacji Phonak obowiązani są do podawania danych rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd co do przedmiotu ich zapytania.

6) FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA PROTETYKÓW ORAZ WYMAGANIA ICH DOTYCZĄCE

1. W ramach Aplikacji Phonak Protetycy mogą korzystać z poniższych funkcjonalności Aplikacji:
a. dodawanie, edytowanie oraz usuwanie Punktów Protetycznych;
b. przeglądanie danych analitycznych oraz statystyk wyświetleń Punktów Protetycznych przez Pacjentów w ramach Aplikacji;
c. odczytywanie zapytań nadesłanych przez Pacjentów w Aplikacji.
2. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta Protetyka wskazany jest w Dokumentacji.
3. Aby korzystać z funkcjonalności wskazanych w pkt. 6.1 Regulaminu, wymagane jest utworzenie Konta Protetyka.
4. Konto Protetyka zostaje utworzone przez Usługodawcę dla Usługobiorcy na warunkach uzgodnionych poza Aplikacją Phonak. Utworzenie Konta Protetyka może nastąpić w rezultacie nawiązania przez Usługobiorcę z Usługodawcą współpracy handlowej – każdorazowo zasady takiej współpracy regulowane są odrębnymi umowami zawieranymi z Usługodawcą.
5. Usługobiorca ma prawo upoważnić inne osoby (pracowników, współpracowników, zleceniobiorców), w zakresie obowiązków wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Phonak poprzez udzielenie im dostępu do Konta Protetyka w Aplikacji Phonak. W przypadku upoważnienia przez Usługobiorcę innej osoby do korzystania z Konta Protetyka, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej osoby korzystającej z Konta. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta Protetyka, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
6. Protetyk obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach Konta Protetyka w razie ich zmiany.
7. Wszelkie działania Protetyka dotyczące Punktów Protetycznych (dodawanie, edytowanie oraz usuwanie) dla swej ważności wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Usługodawcę. Z chwilą zatwierdzenia dokonanych zmian stają się one dopiero widoczne dla wszystkich osób korzystających z Aplikacji Phonak. Zatwierdzenie przez Usługodawcę stanowi wyłącznie czynność techniczną, mającą na celu zapewnienie czytelności i kompatybilności wprowadzanych, pod względem funkcjonalnym w Aplikacji, wskazanych treści lub dodawania, edytowania oraz usuwania Punktów Protetycznych wskazanych przez Protetyka. Wyłącznie Protetyk odpowiada za prawidłowość, zgodność ze stanem faktycznym oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzanych przez siebie treści, a także w tym zakresie za dodawanie, edytowanie oraz usuwanie Punktów Protetycznych.
8. W sytuacji, gdy w ramach zatwierdzania przez Usługodawcę, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie zidentyfikowana potencjalna lub przyszła możliwość naruszenia przez Protetyka niniejszego Regulaminu(np. poprzez wprowadzenie określonych treści), w tym poprzez bezprawne wykorzystanie Aplikacji (w szczególności poprzez naruszenie warunków licencyjnych wskazanych w pkt 10 Regulaminu) albo w inny sposób naruszenie renomy Usługodawcy lub jego Aplikacji lub naruszenie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca zastrzega sobie w każdym momencie poinformowanie o tym Protetyka oraz zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zawieszenia dokonania ww. zatwierdzenia, do czasu usunięcia lub zminimalizowania przez Protetyka potencjalnej lub przyszłej możliwości powstania wskazanych powyżej naruszeń. Brak skorzystania przez Usługodawcę z postanowień tego punktu, niezależnie od powodu, nie stanowi oraz nie jest rozumiany jako akceptacja przez Usługodawcę odpowiednio: wprowadzanych treści przez Protetyka, a także w tym zakresie dodawania, edytowania oraz usuwania Punktów Protetycznych przez Protetyka. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają możliwości skorzystania przez Usługodawcę również z postanowień przewidzianych w pkt 4) ppkt 6. Regulaminu.9. Niezależnie od innych postanowień tego Regulaminu, Protetyka obowiązuje, w ramach korzystania z Aplikacji, również zakaz wprowadzania i dostarczania treści, które stanowią zabronioną reklamę punktów obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącą się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, o której mowa w art. 94a ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ponadto, Protetyk nie będzie, w ramach korzystania z Aplikacji, wprowadzał i dostarczał treści stanowiących reklamę wyrobów medycznych. Za naruszenie postanowień wskazanych w tym punkcie wyłączną odpowiedzialność ponosi Protetyk.

7) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: kontaktpl@phonak.com), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

1. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji oraz jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie, Aplikacji lub – w przypadku Protetyków – w ramach jej Dokumentacji, a także Usługodawca nie może zagwarantować, że będą w ramach Aplikacji zawsze wskazywane prawidłowe lub aktualne treści w odniesieniu do Punktów Protetycznych.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: kontaktpl@phonak.com).
3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia lub żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, lecz mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności roszczenia.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9) PRZERWY TECHNICZNE
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

10) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz – w przypadku Protetyków – z Dokumentacji. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone.
5. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługobiorca może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr; dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13) DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników niebędących konsumentami (w tym również Protetyków).
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
3. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Aplikacja bez problemów i zakłóceń. Ponadto, z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od podatności na włamania lub ataki.
4. Usługodawca udostępnia Aplikację w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Aplikacji za okres ostatniego roku, a w przypadku ich braku – do wysokości kwoty 500,00 (słownie: pięćset) złotych. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji, z wyłączeniem utraconych korzyści.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają i nie stoją na przeszkodzie realizacji, wprost przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, uprawnień osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1997) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji,

Usługodawca Aplikacji Phonak