FORMULARZ do założenia konta do zarządzania punktami na mapce

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do wskazania spółce Sonova Polska Sp. z o.o. adresu mailowego na który zostaną przesłane dane niezbędne do założenia konta umożliwiającego tworzenie, aktualizowanie i zarządzanie danymi umieszczanymi w aplikacji webowej, wyszukującej gabinety protetyczne oferujące produkty marki Phonak.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Klauzula informacyjna

1/ Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900
2/ Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta umożliwiającego tworzenie, aktualizowanie i zarządzanie danymi umieszczanymi w aplikacji webowej, wyszukującej gabinety protetyczne oferujące produkty marki Phonak.
3/ Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), z podmiotem, który Państwo reprezentują.
4/ Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali do momentu dobrowolnej pisemnej rezygnacji z korzystania z założonego konta. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.
5/ Mają Państwo prawo:
a) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
b) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
c) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
d) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
e) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
f) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi,
g) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej.
6/ Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania ani nie są przekazywane do państw trzecich.

Znajdź protetyka słuchu

Znajdź protetyka słuchu w pobliżu

Wykonaj kolejny krok i daj się zbadać protetykowi słuchu

Znajdź protetyka